Czech version English version
cze version
kdo jsme
členové
akce
novinky
fórum
kontaktSDRUŽENÍ VÝROBCŮ KOMPOZITŮ

 • Sdružení výrobců kompozitů (SVK) vzniklo jako profesní organizace a zahájilo svoji činnost v roce 1999.
 • V současné době sdružuje 37 členů – výrobce vyztužených plastů, výrobce a distributory surovin a výzkumné organizace v oblasti kompozitů.
 • Hlavním cílem sdružení je shromažďování poznatků v oblasti kompozitů, vykonávání dohledu nad odborným výkonem podnikatelské činnosti svých členů podle obecně závazných právních předpisů, organizování vzdělávací činnosti při zajištění profesního vzdělávání a forem rekvalifikace, řešení problémů v oblasti životního prostředí, ekologie a předávání těchto informací svým členům, zabezpečovat propagaci a šíření informací o podnikatelské činnosti členů.
 • Sdružení vydává periodicky zpravodaj Bulletin SVK, který informuje členy o práci představenstva, o nejnovějších informacích v oblasti legislativy, o připravovaných výstavách a konferencích, uveřejňuje expertízy, normy, rešerše odborných článků ze zahraničních časopisů atd. Členové mohou bezplatně zveřejňovat inzeráty svých firem.
 • SVK je od roku 2000 přidruženým členem Evropské asociace výrobců kompozitů GPRMC se sídlem v Bruselu, což má pro členy velký přínos v rychlém přenosu informací z EU (např. direktivy týkající se styrenu, odpadů atd.). Předseda SVK je členem Řídicího výboru Evropské asociace.
 • Sdružení výrobců kompozitů je členem Profesní unie HK ČR. Po přijetí do SVK se člen stává automaticky členem Hospodářské komory a získá kartu člena, která opravňuje ke slevám na akcích pořádaných pod záštitou HK ČR (poplatek za člena HK ČR, pokud není členem SVK, je min. 5.000 Kč).
 • SVK je členem technických normalizačních komisí TNK52 “Plasty” a TNK131 “Potrubní systémy z plastů”, které se zabývají technickou harmonizací v oblasti plastů a kompozitů. Sdružení se vyjadřuje a doporučuje, jakou formou mají být přebírány mezinárodní normy v ČR (ISO, CEN), projednává nové normy o kompozitech na zasedáních ISO.
 • Sdružení pořádá nebo spolupořádá semináře, odborné výstavy nebo konference (“Vláknové kompozity”, "Vyztužené plasty" apod.) V případě zájmu spolupracuje s jinými subjekty na organizaci výše uvedených akcí a prezentuje se na stáncích vybraných odborných veletrhů. Člen SVK platí snížené vložné.
 • Členové sdružení mají možnost bezplatně prezentovat své firmy prospekty na stáncích SVK. Za dohodnutou úhradu mohou členové prezentovat postery a jiné reklamní předměty.
 • Členství ve sdružení poskytuje možnost diskuze o provozních problémech přímo na jednáních valné hromady či na pravidelně konaných seminářích.
 • Sdružení se snaží být partnerem pro příslušná ministerstva v jednání o legislativě a problémech výrobců kompozitů.
 • Naší snahou je zastupovat co nejvíce výrobců a firem zabývajících se výrobou kompozitních materiálů, jejich dodavatelů, firem pracujících na vývoji a testování kompozitů.


© lokalhost.cz 2006-2014

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!